Locatie:Brugstraat 56-68, 4701 LJ Roosendaal
CBS Typering: Winkel - woonhuis
Bouwjaar: 1912
Architect: J.F.W. van Schaik
Soort monument: MIP
Monumentnummer: .
Geplaatst d.d.: .

Brugstraat 56-68, omschrijving MIP:
Typering
Een rij onderkelderde aaneengebouwde woonhuizen en winkels, met het merendeel van het tweelaagse front aan de zijde van de Brugstraat en vier traveeën na de afgeschuinde hoek in de Lyceumlaan. Tussen de ritmisch afwisselende, rechtgesloten en puntige topgevels bevinden zich de dakschilden bedekt met rode asbestleien en daarachter het platte dak.

Historische omschrijving
De rij winkel/woonhuizen werd in 1912 als geheel gebouwd naar ontwerp van architect J.F.W. van Schaik uit Antwerpen. Bij veel van de huizen zijn de plattegronden, de gevels en de begane grond verdiepingen ingrijpend gewijzigd. Huisnummer 62 heeft een gevel, die rond 1960 geheel nieuw is opgemetseld in een afwijkende soort en kleur baksteen. De ontwerptekeningen van het plan als geheel zijn in het gemeentelijk archief aanwezig.

Omschrijving exterieur

BRUGSTRAAT. 56-56 bis
Naast de deur van de bovenwoning van dit half vrijstaande pand en op de linkerhoek zijn hoge hoekdelen in de hardstenen plint met een afschuining halverwege en een vertanding aan de bovenzijde.
De gevel van dit pand en van de overige panden van dit aaneengebouwde complex zijn opgetrokken van machinaal gevormde, bruine baksteen, met een geelgrijze, platvolle voeg.
Speklagen, aanzetblokken en sluitstenen zijn wit geverfd, bij andere panden nog van zandsteenkleurige cement. Bovenlichten, voor zover nog met de oorspronkelijke indeling zijn bezet met glas-in-loodglas of kathedraalglas.
De paneeldeur die rechts toegang geeft tot de bovenwoning is oorspronkelijk, met langwerpige kussens in het onderpaneel en raampjes in het bovenpaneel met afgeschuinde hoeken. Consoles dragen een zwaar stenen bovenlicht met drie langwerpige openingen, geornamenteerd met verdiepte geometrische patronen. Onder de brede segmentboog links een vernieuwde venster- en deurindeling, erboven een smaller segmentboograam met ijzeren sierbalkon bij het middenstuk, de kozijnen zijn wit geschilderd, de vensterdorpels zijn van hardsteen, op de hoek vernieuwde balkondeuren met rondboog bovenlicht en ijzeren balkon op hardstenen plaat met hoekconsoles. Vanaf het bovenlicht een halfsteens uitkragend deel, met balkon en deuren als daar onder. De balkons hebben gewalst ijzeren spijlen die streng geometrisch eindigen in cirkels en halfronde vormen. Boven de gootlijst een tentdak met asbestleien, daarnaast een lijstgeveldeel met sierband en afgeronde hoekstukken, op het dakschild een tweeruits dakkapel met lessenaarsdak, dit is een torenachtig element.
BRUGSTRAAT 58
Een kapsalon met bovenwoning, oorspronkelijk geheel bestemd als woonhuis. Is één van de best bewaard gebleven panden van de rij. De hardstenen plint wordt aan de linkerzijde onderbroken door twee kelderlichten (oorspronkelijk hadden alle woningen kelderlichten) en de paneeldeur in portiek, de geverniste paneeldeur heeft een ijzeren sierrooster voor het raampje in het bovenpaneel.
Op de begane grond en de verdieping getoogde schuifvensters en balkondeuren, één roede volgt de boogvorm en twee aan de kant eindigen in een kwartcirkelvorm. De balkondeuren komen uit op een betonnen balkon waarop een ijzeren balkonhek op kwartronde consoles met ingewerkte decoratie, de lagere balkondeuren met smaller balkon op de zolderetage hebben een bovenlicht en zijvensters die tesamen bijna een cirkel vormen, de ramen hebben een indeling door kleine roeden, de dorpels van de zijvensters zetten zich voort als speklaag op dezelfde hoogte als de sierband van nummer 56.
De topgevel heeft op de hoeken uitkragende sierblokken met getande console en een cirkelvormige top met verdiepte cirkel; de top van de puntgevel heeft ook een cirkelvormige hardstenen top. De afdekblokken in hetzelfde materiaal zijn trapsgewijs in het gevelvlak verwerkt.
BRUGSTRAAT 60
Een winkel met bovenwoning, spiegelbeeld van pand nr. 58. De begane grond verdieping is tot en met de borstwering van de vensters op de verdieping geheel uitgebroken. Etagevensters nog intact, de roedenverdeling in het zolderraam is vereenvoudigd.
BRUGSTRAAT 62
Een winkel met bovenwoning, heeft een rechtgesloten gevel, oorspronkelijk gelijk, maar spiegelbeeld van het buurpand nummer 64. De begane grond is geheel uitgebroken en van een diep portiek voorzien, de rest van de gevel is gemetseld van een witte, machinaal gevormde baksteen en heeft een afwijkende vensterindeling, slechts de breedte en hoogte van het pand doen het nog tot de oorspronkelijke rij behoren.
BRUGSTRAAT 64
Een winkel met bovenwoning, heeft een rechtgesloten gevel op de begane grond, een centrale rechthoekige winkelruit met daaronder één kelderlicht en daarnaast twee paneeldeuren, alles onder een originele stalen latei met rozetten.
De geverniste winkeldeur links heeft een laag onderpaneel met ingewerkte cirkeldecoratie, het hoge bovenpaneel heeft een getoogd glaspaneel met sierroeden zoals de vensters van de panden nrs. 58 en 60, het houtwerk rond deze en de andere deur is voorzien van afschuiningen en snijwerk, de geverniste paneeldeur is gelijk aan die van pand nr. 58. Het heeft een zestienruits bovenlicht.
De penanten zijn van lichtkleurige verblendsteen; de kopstukken van de penanten zijn van hardsteen met streepdecoratie, de hardstenen rand boven de latei is tevens de bodemplaat van de centrale rechthoekige erker, deze rust op twee gewelfd opengewerkte ijzeren consoles. De ondiepe houten erker heeft net als de bovenlichten van de schuifvensters ernaast een sierroedenverdeling. Boven de vensters een stenen latei met middenstreep en afschuining aan de onderzijde.
Boven de erker een klein houten balkon, met toegang via openslaande balkondeuren, het bovenlicht hiervan en de zijvensters vormen samen een segmentboograam, de bovenlichten hebben een kleine roedenverdeling.
Boven de segmentboog en aan de zijden tot de uitmetselingen is in een gewelfde lijn tot de rechte eindlijst een laag cement, oorspronkelijk gedecoreerd stucwerk, aangebracht, de lijst is afgezet met windveerpannen.
De uitmetselingen, vanaf de speklaag bij de wisseldorpel van het zoldervenster, hebben een vertande console en een hardstenen kopstuk met strak lineaire decoratie.
BRUGSTRAAT 66
Een winkel met bovenwoning, oorspronkelijk als nummer 58.
Begane grond geheel uitgebroken, vensters vernieuwd en balkonhekje in puntgevel verwijderd.
BRUGSTRAAT 68
Een kapsalon met bovenwoning, gespiegeld aan nummer 58.
Vrijwel geheel gaaf, uitgezonderd de balkondeuren van de etage en de ramen in de puntgevel.
BRUGSTRAAT 70
Een onderdeel van café met bovenwoning.
De begane grond heeft links een grote segmentboog zoals de overige traveeën van nummer 72, maar heeft in plaats van een venster een deur met een zij- en een bovenraam, deze indeling is oorspronkelijk.
Rechts is de toegang tot de bovenwoning, de paneeldeur met hardstenen omlijsting heeft een rondboog bovenlicht.
Hier boven een getoogd schuifvenster met kleine roeden in het bovenlicht, ernaast een brede erker met schuine zijden op een hardstenen plaat met gehoekte consoles, boven de houten borstwering vensters met kleine roeden en sierroeden, daarboven een balkon met vernieuwde borstwering.
Boven de smalle rechter travee eindigt de gevel in een laag afgeschuind stuk met blinde boognissen; het deel boven het balkon is rechtgesloten. De deurpartij van het balkon met boven- en zijramen, waarin roeden aan de bovenzijde afgesloten met een boogvorm, vanaf de geboortestenen is de boog getrapt uitgemetseld, de zijden eindigen in forse hardstenen hoekblokken met afronding, de zwikken hierboven zijn gestucadoord en geschilderd.
BRUGSTRAAT 72
Een café met opslagruimte en bovenwoning. Tesamen met het buurpand nr. 70 vormt het geheel een vrijwel gespiegelde hoek voor wat betreft de eerste twee traveeën.
Op de afgeschuinde hoek een brede, vernieuwde paneeldeur met een boogvormig getrapte omlijsting bij het vereenvoudigde bovenlicht. Op de twee etages erboven balkondeuren met een halfrond bovenlicht met kleine roeden, de hekwerken van de balkons zijn vervangen. Op de hoeken forse uitgemetselde blokvormen, met afrondingen aan onder- en bovenzijde, het tussenliggende deel is gestucadoord. De hoek wordt bekroond door een helmvormig torentje gedekt met leien.
Aan beide zijden van de hoek twee hoge segmentboogwinkelramen met brede, afgeronde vensterdorpels, de vensters hebben deels de originele, deels een vereenvoudigde zesruits jukindeling. Aan de Brugstraat hebben de twee lagere, maar verder identieke vensters op de etage een kleine roedenverdeling in de bovenlichten, de corresponderende vensters om de hoek zijn dichtgemetseld.
Aan weerskanten van de hoek met balkon is er op de tweede verdieping een openslaand raam met rondbogig bovenlicht met kleine roeden, boven de sluitsteen een hardstenen eindblok; naar de hoek toe is de helft boven het raam recht afgezet met een cementlaag op het muurwerk, buitenwaarts is de andere helft afgeschuind.
Het dakschild ernaast heeft op beide hoeken een horizontaal ladderfries en een dakkapel met lessenaardak.
De gevel is aan de zijde van de Lyceumlaan t.o.v. de spiegeling met één travee verlengd, in de tussenruimte van de grote vensters staat een muur waarin later een klein hoog w.c.-raampje is geplaatst, verder zijn er boven elkaar twee grote segmentboogramen, een ladderfries en weer een dakkapel met lessenaardak.
Vervolgens en tenslotte is er een deel met rechtgesloten gevel, op de begane grond drie dichtgemetselde getoogde vensters en een deur, die daar bij een latere verbouwing is geplaatst. Op de eerste etage een groot segmentboograam, een zelfde raam daarboven ook op de tweede verdieping. Vanaf het bovenlicht van het venster op de eerste etage zijn er lisenen, in de zwikken van de boog van het bovenste venster is er invulling met cementwerk. De vensterindeling met roeden is in deze gevel vrijwel overal oorspronkelijk.

Redengevende omschrijving De rij winkelwoonhuizen uit 1911 is van belang vanwege de toegepaste Art Nouveau stijl, sociaal-historisch vanwege de in een stationsbuurt gewoonlijk aanwezige gemengde functies en stedebouwkundig als onderdeel van de straatwand.
Er is duidelijk sprake vabn een Antwerpse invloed. De bouw is kennelijk eenvoudiger gebouwd als door de architect bedoeld, dit betreft vooral de ornamenten en het stucwerk.